Szukaj
Strona główna » Regulamin

Regulamin

1. Sklep internetowy Arcus działający pod adresem www.arcus-konie.pl, prowadzony jest przez P.H.U. Arcus z siedzibą w Olsztynie przy ul. Mazurskiej 1/1b, zarejestrowany jest jako podatnik podatku od towaru i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 757-116-79-49, oraz posiada nr REGON 280079071, zwany dalej “Sklepem”.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr SP.III.6411/1701/2010, dokonanej przez Wójta Gminy Dywity, stosownie do art. 7b ust.1 i art. 7d ust.1 ustawy z dn. 19.11.1999.-Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z póź.zm.), w dn. 06.01.2010. pod nr. ewidencyjnym 1701.

 

2. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która poosiada pełną zdolność do czynności prawnych i posiada stałe miejsce pobytu lub tymczasowe na terytorium Polski oraz każda osoba prawna oraz jednostka organizacyjna posiadająca siedzibę na terytorium Polski – zwana dalej Klientem. Takie same uprawnienia posiadają osoby fizyczne i osoby prawne posiadające stałe miejsce pobytu lub siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.
 

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sklep. Potwierdzenie nastąpi e-mailem lub pisemnie na adres wskazany przez Kupującego.
 

4. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż sprzętu jeździeckiego. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 

5. Podane na stronie internetowej ceny są cenami zawierającymi podatek VAT i podawane są w polskich złotych. Ceną wiążącą dla Kupującego i P.H.U. Arcus jest cena wskazana na stronie internetowej w chwili złożenia zamówienia, o ile następnie została potwierdzona w potwierdzeniu zamówienia.
 

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Promocje nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi. 

8. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji konta internetowego.

 

WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.


 

9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 

10. Klient jest na bieżąco informowany o zmianach w cenach towarów i usług oferowanych na stronie sklepu.
 

11. Płatność za towar w sklepie następuje za pomocą form płatności wymienionych w nin. Regulaminie.
 

12. W przypadku zalegania przez Klienta z płatnością za zamówiony towar Sklep zastrzega sobie prawo natychmiastowego zablokowania uprawnień Klienta do dokonywania kolejnych zakupów w Sklepie.
 

13. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 

14. Klauzula RODO. Administratorem Twoich danych jest PHU Arcus z siedzibą w Olsztyn, ul. Mazurska 1/1b, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 757-116-79-49, REGON: 280079071. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kontakt@arcus-konie.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem: 10-517 Olsztyn, ul. Mazurska 1/1b.
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze (10-517 Olsztyn, ul. Mazurska 1/1b) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@arcus-konie.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez PHU Arcus w ramach zawieranych z Tobą umów.

15. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: - przelew internetowy, - przelewem bankowym na konto sklepu, - pobranie.

16. Towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy towaru ukazuje się po dodaniu towaru do koszyka zakupów na stronie internetowej. Zakupiony towar jest dostarczany pod wskazany przez Kupującego adres.

DPD

Parametry graniczne pojedynczego opakowania wynoszą: waga do 20 kg, objętość do 0,2 m3, długość boku do 1,5 m.
 

IN- POST
 

Paczkomat

Maksymalne wymiary przesyłek :
Gabaryt A 8 x 38 x 64 cm
Gabaryt B 19 x 38 x 64 cm
Gabaryt C 41 x 38 x 64 cm

Waga do 25 kg

Kurier In Post

Maksymalny wymiar przesyłki :
41 x 38 x 64 cm
Waga do 25 kg


W przypadku przekroczenia podanych wymiarów przesyłka jest traktowana jako wielkogabarytowa. Koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie. Dotyczy to także pak jeździeckich, cavaletti, boksów i innego wyposażenia stajni.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany formy dostawy ze względu na gabaryt przesyłki. Przed ewentualną zmianą klient zostanie o tym powiadomiony w formie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu. 

W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki warunkiem uwzględnienia reklamacji jest spisanie propokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę w dniu dostarczenia przesyłki.

17. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia (potwierdzenia przyjęcia zamówienia w godzinach otwarcia sklepu od poniedziałku do piątku 10:00-18:00, oraz sobota 10:00-14:00) i dokonania płatności na rachunek sklepu (liczona będzie data późniejsza) do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

18. Termin otrzymania przesyłki jest to czas realizacji zamówienia połączony z przewidywanym czasem dostawy.

19. W przypadku, gdy doręczyciel nie zastanie Kupującego pozostawia awizo, wskazujące czas dokonania próby doręczenia przesyłki z zaznaczeniem terminu ponownej próby jej dostarczenia.

20. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki zamówiony towar wróci do sklepu, Klient zostanie obciążony kosztami dostawy.

21. W przypadku towarów ze statusem „na zamówienie” termin przyjęcia do realizacji jest uzależniony od dostępności towaru u dystrybutora. Sklep w takim przypadku zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.

22. Sklep dostarcza towar w kraju i do państw członkowskich Unii Europejskiej pobierając opłaty za dostawę towaru do wskazanego przez kupującego miejsca.

23. Klient w sprawach spornych ma prawo do podjęcia próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu (art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c.).

 

a) Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

b) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

c) Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 

d) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

24. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (nadane e-mailem, pocztą lub bezpośrednio w sklepie), kupujący może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub wypełniając formularz odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu (załącznik nr 1 ), jednak nie jest to obowiązkowe.

Zwrot w takim wypadku następuje na koszt Kupującego. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zamówienia oraz kosztów wysyłki do klienta. Pieniądze zostaną zwrócone poprzez wykonanie przelewu na podane przez Kupującego konto. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych. Towar zwracany nie może posiadać śladów użytkowania. 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej.

Wyjątek od odstąpienia od umowy zawartej na odległość wskazany w art. 38 ustawy o prawach konsumenta: konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zastosowanie pkt. 3 art. 38, który mówi, że nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz na zamówienie, nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W takich sytuacjach Klient jest informowany o statusie zamówionego produktu.


 

 

25. Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.

26. Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych.

27. Wszystkie wymienione produkty, nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

28. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

29. Reklamacje.
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adresem sklepu P.H.U. Arcus ul. Mazurska 1/1b, 10-517 Olsztyn. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć podane na piśmie przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku gdy, reklamacja będzie uzasadniona, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (przykładowo z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

30. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient chyba, że zostanie uwzględniona reklamacja. W takim przypadku koszty przesyłki ponosi Sklep.

31. W przypadku towarów zwracanych bez podania przyczyny koszty ich odesłania ponosi Klient.

32. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

33. Informujemy, że towary oferowane w sklepie funkcjonującym pod adresem www.arcus-konie.pl są wolne od wad.


34. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.arcus-konie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

35. W przypadku opcji "gotówka przy odbiorze osobistym" Klient jest zobowiązany do odbioru zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia.


36. Jednorazowy kupon rabatowy nie dotyczy pasz, art. podkuwniczych, art. gabarytowych (typu paki) oraz działu outlet.

37.
 
Siodło dostarczone do serwisu powinno być czyste i higienicznie bezpieczne. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty za usługę czyszczenia siodła w wysokości – 100 zł .

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


 Data ............................................

 

P.H.U. Arcus
ul. Mazurska 1/1b,

10-517 Olsztyn,

adres e- mail : kontakt@arcus-konie.pl

 

 

 

 

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

.............................................................................................
Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  

 

 

 

 

 


Przejdź do strony głównej
Bezpieczne płatnościBezpieczne
płatności
Szybka wysyłkaSzybka
wysyłka
ZadzwońZadzwoń
573 377 098
Wszystkie prawa zastrzeżone ARCUS 2023 Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu